USDA Weekly Crop Conditions: Winter Wheat

USDA Weekly Crop Conditions: Winter Wheat

Winter Wheat Condition - Selected States: Week Ending November 27, 2022
[These 18 States planted 89% of the 2021 winter wheat acreage]
----------------------------------------------------------------------------
State : Very poor : Poor : Fair : Good : Excellent
----------------------------------------------------------------------------
: percent
:
Arkansas .......: - 3 33 40 24
California .....: - - - 55 45
Colorado .......: 17 21 32 29 1
Idaho ..........: 2 1 60 30 7
Illinois .......: 1 5 64 24 6
Indiana ........: 3 6 29 52 10
Kansas .........: 20 23 36 19 2
Michigan .......: 1 5 27 50 17
Missouri .......: 2 4 31 58 5
Montana ........: - 11 45 31 13
Nebraska .......: 16 23 41 19 1
North Carolina .: - 2 16 78 4
Ohio ...........: 2 6 34 45 13
Oklahoma .......: 12 12 45 30 1
Oregon .........: 2 4 24 38 32
South Dakota ...: 5 24 44 25 2
Texas ..........: 8 21 50 15 6
Washington .....: 1 8 27 53 11
:
18 States ......: 10 16 40 28 6
:
Previous week ..: 15 18 35 27 5
Previous year ..: 8 15 33 38 6
----------------------------------------------------------------------------
- Represents zero.